“PODRINJSKI ZVUCI”, BAJINA BAŠTA, 2017

Beograd, 03.07.2017.

Organizator Udruženje graÄ‘ana „YU MIDI“ Beograd, i Ustanova „ Kultura“ Bajina Bašta kao suorganizator sa svojim saradnicima objavljuju

K O N K U R S
narodne i popularne muzike i
muzičkog stvaralaštva

PODRINJSKI ZVUCI” 2017.

Bajina Bašta 21.9.2017. godine


 

1) Autorska ostvarenja i interpretacije koje se šalju na Festival su nova autorska dela i interpretacije raÄ‘ene u duhu muzilke kulture Podrinja i baštine ovog kraja, koje ga promovišu i popularišu, čuvaju njegovu tradiciju i prate opšta savremena kretanja kulture stanovništva. Gosti festivala na festivalu takodje promovišu svoje nove interpretacije i nova muzička ostvarenja.

2) Pravo učešÄ‡a imaju svi autori i interpretatori sa leve i desne obale Drine, kao i drugi muzički stvaraoci.

3) Autorska ostvarenja i interpretacije se šalju kao završeni studijski snimci u audio formatu (na CD kao nosaču zvuka) i to jedan audio snimak pesme sa završenom interpretacijom i jedan snimak sa muzičkom matricom i pratecim vokalima, ako ih ima, ali bez glavnog vokala, na adresu; Ustanova „Kultira“ 31250 Bajina Bašta, Vuka Karadzića 13 sa naznakom za festival. Rok dostave festivalskog materijala je 20.8.2016. godine. Uz napred navedeni materijal dostavlja se fotografija interpretatora dimenzija 5x8 sm i podaci o nazivu pesme, o autorima, odnosno interpretatoru, i dokaz o uplati zajedničkog reklamnog materijala učesnika u iznosu od 30 eu (u dinarskoj protiv vrednosti). Uplata se vrši na račun Organizatora br. 160 319400-42, sa naznakom za Festival. Nepotpune prijave neće se razmatrati za učešÄ‡e na festivalu.

4) Aутоri mogu učestvovati sa više dela, a interpretatori samo sa jednom interpretacijom

5) Organizacioni odbor festivala će izvršiti izbor i selekciju prispelog materijala, odrediti redosled izvoÄ‘enja. Organizacioni odbor takodje zadržava pravo da reklamni i diskografski materijal štampa, objavljuje, deli uz ulaznice za festival, medijski i na drugi način koristi, ili ta prava prenese na drugo lice. Dostavom materijala i prijavom na Festival učesnici pristaju na sva pravila festivala i principe njegovog organizovanja kao i druge propozicije koje odredi organizator

6) Autori i interpretatori svoja autorska prava i prava interpretatora i odnosu na treća lica dalje nesmetano koriste i raspolažu,

7) Organizator može sva, ili deo organizacionih poslova, preneti i na diskografsku kucu ili drugi subjekt koji se bavi poslovima organizovanja muzičkih događaja ali osnovna pravila festivala ne mogu biti bitno izmenjena.

8) Festival posebnom metodologijom utvrÄ‘uje takmičarske emente tako što izbor najuspešnijih pesama utvrÄ‘uje sa više načina glasanja, žiriranjem, SMS-om, pregledom i slusanjem pesama na raznim medijskim profilima i odlukama samih interpretatora. Time se pre svega obezbeÄ‘uje prezentacija Festivala i učesnika na Festivalu.

9) Festivalski materijal se objavljuje na nosaču zvuka sa fotografijama učesnika i promoviše u medijima. Svaki učesnik festivala sa ostalim učesnicima snosio je troškove izrade CD i sopstvene promocije na tom nosaču zvuka, kako je vec rečeno pod tačkom 3, i dobija više primeraka CD.

10) Festival će se održati 21. Septembra 2017. u sportskoj dvorani sa početkom u 20 časova. Tonska proba će biti održana istog dana sa početkom u 12 časoca. Druge informacije o održavanju festivala biće naknadno objavljene.

11) Sva dodatne informacije mogu se dobiti na telefone +38164 84 75 209, odnosno +381 031/866-840 или на е-mail Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÑƒ: http://yumidiagencija.org/kontakt/, odnosno, [email protected]

 

  ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР