POSTUPAK I PROCEDURE ZA RAD NA SAJTU YU MIDI AGENCIJE

Beograd, 16.07.2017.

Imajući u vidu da se, zbog prestanka rada YU MIDI foruma, sada u funkcionisanju Agencije pojavljuju često dileme članstva, i neke greške u komunikaciji, u ovom odeljku FB profila biće objašnjene i unete procedure koje su za članstvo bitne. Sličnu metodologiju ćemo pokušati da primenimo i na samom sajtu YU MIDI Agencije, u delu VESTI, kako bi članstvo moglo da se jednostavnije i lakše informiše.

 1.            ZA SVE PROCEDURE NA SAJTU YU MIDI Agencije postoje tekstom objašnjene radnje, a za one najvažnije objašnjava se i slikom, odnosno tonom. Treba samo pažljivo pročitati sve i sigurno neće biti problema da se proÄ‘e kroz sve procedure. Zbog velikog broja članova širom sveta, veoma je teško odgovarati svima na pitanja pojedinačno, pa vas molimo da, pre nego li postavite pitanje, dobro pogledate sve što piše, krenete u proceduru pa ako i pored svega nešto nije jasno, postavite pitanje. Veoma često su to jednostavna pitanja, i ponovljena desetinama puta. Sajt je raÄ‘en dugo,i ceo projekat je detaljno i precizno postavljen tako da bi svi mogli da ga koriste i pored svih važnih novina koje donosi sa sobom. Sve je to radio veliki tim ljudi i napravio jedinstven projekat, potpuno nov, koji je sam po sebi velika autorska tvorevina. Sličnih agencija ili institucija koje rade po metodologiji projekta YU MIDI Agencije nema, ili ih nema u ovom delu Evrope.

Agenciji je važno da članstvo razume,da je dobijanje statusa člana Agencije procedura koja mora imati svoje formalnosti. Kada neko postane član Agencije, onda on dobije i slobodan pristup tuÄ‘oj imovini, koja može biti i od neprocenjive vrednosti. Iz navedenih razloga postoje neke formalnosti i obezbedjenja, kako bi se postavile odreÄ‘ene sigurnosne mere. Pored toga što se može tražiti dodatna identifikacija, u slučaju bilo kakve sumnje u identitet člana, Agencija može odmah i da stornira pristupe marketu i privremeno obustavi članstvo, a projekat omogućava i praćenje pregledanja autorskog dela i drugo….

2.            SVE PROCEDURE U AGENCIJI SU DVOJNE. Prvo se elektronski sprovedu radnje, i to se evidentira na serveru Agencije, a nakon toga se sve dostavlja i poštom, kako bi se obezbedila i napravila materijalna baza podataka. Znači, kada se, na primer, skenira lični dokument ili dokaz o plaćanju naknade, ili deponuje delo itd, onda se sve to stavlja i u kovertu i šalje na dresu Agencije.

3.            AGENCIJA PRIPADA NEPROFITABILNIM UDRUŽENJIMA i njeno stručno osoblje su uglavnom studenti, razni volonteri, i druga lica koja imaju želju, ili interes da stiču iskustva, ili druga saznanja o radu udruženja ovog tipa. Mnogi prijatelji Agencije, ljubitelji muzike, i druga lica, na razne načine pomažu da naknade Agencije budu skoro simbolične, i da se tako uslugama Agencije može služiti najširi sloj graÄ‘ana. Agencija, takoÄ‘e, sa svoje strane organizuje razne muzičke dogaÄ‘aje i skupove, okuplja veliki broj lica koja rade u muzičkom svetu, i saraÄ‘uje sa mnogim udruženjima od kojih su mnoga i kolektivni članovi Agencije. Time se vrši promocija članstva i aktivnosti članova, odnosno stvaraju uslovi za stalnu razmenu mišljenja i saradnju. Na festivalu koji organizuje Agencija dolazi i do ličnog kontakta tekstopisaca, kompozitora, pevača, produkcijskih kuća i radio i TV stanica i drugih muzičkih poslenika.

4.            PRIJATELJ NE PROFILU AGENCIJE NA FB NIJE ÄŒLAN AGENCIJE YU MIDI, član je onaj koji u potpunosti proÄ‘e proceduru učlanjenja u udruženje na sajtu Agencije http://yumidiagencija.org/,  i bude aktiviran kao član. Profil na FB služi samo kao informativni panel i opšta komunikacija na ovoj društvenoj mreži.

UÄŒLANJENJE U AGENCIJU Postupak učlanjenja započinjete  popunjavanjem ličnih podataka na sajtu Agencije  http://yumidiagencija.org/, odnosno u gornjem desnom uglu kliknite “učlanite se” http://yumidiagencija.org/registracija/, nakon čega se popunjavaju sve rubrike koje su obeležene kao obavezno. Veoma je važno da mail koji unesete bude mail sa koga i komunicirate sa Agencijom, jer u protivnom vrlo lako dolazi do zabune i zamene ličnosti. Mail je jedinstven identifikator  koji pripada samo vama i nije moguće da dve osobe imaju isti mail. ÄŒlan moze biti svako lice koje prihvati pravila Udruženja bez ograničenja u odnosu na pol, veru, državljanstvo i drugo. Za maloletna lica podatke daje roditelj, odnosno staratelj. Kada popunite podatke, i naravno prihvatite pravila, kliknite na dnu DALJE.

Nakon ovog ćete dobiti obaveštenje da ste na nivou registracije novog člana, i da je na vaš mail poslat aktivacioni link. Kada odete na svoj mail koji ste naveli u vašim dokumentima, onda tamo kliknite na link koji vam je dostavljen, i time ste zavrsili elektronsko ubacivanje podataka. Ako se vratite nazad na sajt Agencije, dobićete dalje instrukcije šta je potrebno da uradite da bi vaše članstvo bilo aktivirano, a vi postali član YU MIDI Agencije. Nekada se desi da vam ne stigne aktivacioni link, pa se u tom slučaju javite Agenciji i postupite prema smernicama.

Nakon što ste završili aktivaciju, potrebno je da uplatite članarinu, prema obaveštenju na uplatnici koja će vam se pokazati sa svim elementima za uplatu na vašem panelu, fotokopirajte uplatnicu i zajedno sa kopijom lične karte poštom to dostavite na adresu Agencije. Kada vas, nakon prijema dokumenata administrator aktivira, postali ste član Agencije. Nekada se ova aktivnost, izuzetno, može ubrzati, pa da se aktiviranje članstva izvrši na bazi elektronske dostave podataka, ali i tada na adresu Agencije treba dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Naknade i članarine na sajtu se mogu videti ovde http://yumidiagencija.org/naknade/

DEPONOVANJE DELA Možete odmah, čim završite proces unošenja ličnih podataka, i pre aktiviranja vaseg članstva, da krenete sa postupkom deponovanja dela. Sve to će biti obračunato na vašem računu na ličnom profilu, i onda plaćate odjednom, odnosno prema raspoloživim mogućnostima. Izmirujete obaveze kako procenite. Ako neko delo želite aktivirati odmah za njega izvršite uplatu, a druga dela ostavite za kasnije. Možete naravno da  prvo rešite članstvo, a nakon toga deponujete dela, odnosno tražite njihovo aktiviranje. Kalkulator koji postoji na vašem panelu automatski obračunava vaše zaduženje. Možete i da samo deponujete delo i tražite za njega sertifikat, odnosno ne morate ga postavljati u “market” da bude vidljivo. Možete takoÄ‘e i da dela za koje smatrate da ste ih negde zaštitili deponujete, odnosno tražite da se samo objave u “marketu”.

Prema zemlji vašeg porekla kalkulator obračunava vaše zaduženje i odmah daje smernice za uplatu u banci. Kada odete u banku, sa štampanim smernicama za uplatu, vaša banka odmah zna kako treba da postupi. Zbog nekih velikih naknada banaka za usluge prenosa novca, članstvo se snalazilo na razne načine, a i Agencija je otvorila razne poslužne račune, te se u slučaju problema možete obratiti kod takvih uplata i Agenciji za savet. 

ÄŒlan Agencije može započeti deponovanje dela kada klikne na sajtu “upis novog autorskog dela”). Deponovanje se vrši prema smernicama. Ako je u pitanju tonsko autorsko delo, onda se to delo postavlja samo u MP3 formatu. Kada delo deponujete na server, dobićete smernice da kliknete i preuzmete obrazac za deponovanje dela koji je već popunjen elektronski, a vama ostaje da ga potpišete i zajedno sa delom, i dokazom o uplati naknade, dostavite na adresu Agencije. Delo u kompletnom paketu sa ostalom dokumentacijom treba odvojiti u zasebnu kovertu i na njoj napisati samo registarski broj i naziv dela, jer se ta koverta ne otvara u Agenciji. Delo se čuva onako kako je autor napisao, odnosno snimio. Informacija koja postoji na sajtu da se poseduje “validan dokument”, ne podrazumeva da se dostavlja neki dokument kao dokaz validnosti, ali podrazumeva da autor ima kod sebe valjan podatak, odnosno činjenicu, i vezu sa svojim delom. To bi značilo i da se u slučaju sumnje to može da prezentira (kao neke kopije i faze u nastanku dela, skice, prepiske i druge podatke o tome kako je delo nastajalo...). Dela se aktiviraju, i postaju vidljiva nakon prijema materijala  poštom.

Delo koje se deponuje je jedno autorsko delo. Mnoga autorska dela su zajednička autorska dela, složena su od više pojedinačnih dela, pa ako se deponuje tekst, muzika i aranžman kao celina, to je jedno autorsko delo. Pretpostavlja se da su autori već nekim pismenim aktom ili dogovorom rešili svoje odnose. Naravno, ako bi se samo tekst tog dela postavio sam, bio bi zasebno autorsko delo. Ako više autora deponuju zajedničko delo, ono se beleži na panelu samo na ime jednog člana, odnosno autora.

Za deponovanje 10, 20, 30 i više dela postoje olakšice koje svaki put odreÄ‘uje Upravni odbor Agencije. ÄŒlan sa Agencijom dogovara uslove deponovanja većeg broja dela. Može se deponovati i ceo album koji takoÄ‘e ima olakšice, kako je gore rečeno.

AUTOR I DELO Autor je uvek apsolutni gospodar svoga dela i on se stara najviše o njegovoj sudbini. Deponovanje ništa ne menja u vezi sa tim pravima autora. Autor se dogovara sa drugima oko prezentacije svoga dela, oko korišÄ‡enja nekih prava iz dela i slično. Autor, nakon deponovanja dela, nastupa sa mnogo većom sigurnošÄ‡u da mu delo neće neko koristiti bez njegove saglasnosti, jer on sada poseduje sertifikat priznat širom sveta. Agencija samo preko svog marketa, ili drugim vidovima komunikacije, može pomoći autoru da lakše realizuje prava iz autorskog dela. Market je postavljen tako da član (npr. interpretator ili kompozitor) može lako pod odreÄ‘enim upitima pregledati i preslišati market i postavljena dela. Onaj ko pregleda market može da pravi selekcije, i da klikom direktno stupi u kontakt sa autorom. Agencija je time otklonila sve moguće zloupotrebe, bilo koje neovlašÄ‡eno korišÄ‡enje ili mešetarenje imovinom autora. Agencija, dakle, ne otkupljuje i ne preprodaje dela svojih članova, a program je svesno isključio tu opciju, jer ona ni za članstvo, ni za Agenciju ne bi bila dobra.

Kada su u pitanju razne povrede autorskih prava i neovlašÄ‡ena korišÄ‡enja autorskih dela u domenu pojedinačnih autorskih prava, Agencija je izrasla u najstručniju i najugledniju instituciju te vrste u ovom delu Evrope. U saradnji sa svetskim kućama za zaštitu autorskih prava, kao sto je KVZ i druge kuće za zaštitu autorstva, lako pronalazi i preduzima mere protiv neovlašÄ‡enih korisnika. Po posebnom sporazumu Agencija ima svoje pravne timove za sudske postupke, ili timove da pod izuzetno povoljnim uslovima rade autorske ugovore, daju pravne savete, i druge pravne radnje.

Uvodjenje menadžera u sistem Agencije još nije tehnički ureÄ‘en.Po svemu sudeći, nisu se još stekli uslovi za takav način rada. Ideja menadžera analizirana je još u osnovnom YU MIDI projektu ali je ostala da se detaljno analizira.

GREŠKE PRILIKOM UNOŠENJA DELA mogu se otkloniti brisanjem od strane administratora Agencije, ali i unošenjem novog dela koje će se u nazivu razlikovati od dela sa greškom. Prilikom dostave dokumentacije za novo delo, to treba saopštiti administratoru jer ga ovaj i naknadno može brisati. Do trenutka brisanja dela treba zanemariti dugovani iznos za delo koje nije aktivno. 

SERTIFIKAT je dokument koji izdaje Agencija, na bazi specificnih provera i obezbeÄ‘enja dokaza, u kome se tvrdi da je autor stvarni vlasnik navedenog dela sa svim elementima kako stoje u njenom depou. Taj dokument, i ako se izgubi, može se naknadno i kao duplikat ponovo izdati. Sertifikat Agencije je praktično neoboriv dokaz autorskog prava nad delom. Osporavanje bi moglo biti uspešno samo ako bi neko uspeo da dokaže da je podnosilac prijave svesno, pre deponovanja dela, od drugog autora delo neovlašÄ‡eno oduzeo i prisvojio.

KOMUNIKACIJA AGENCIJE SA ÄŒLANSTVOM je elektronska. ÄŒlanovi AGENCIJE žive širom sveta, te je program napravljen tako da se sva dokumentacija dostavlja elektronski, a onda i poštom, čime je izbegnut šalterski rad i skupa administracija. Time su i usluge Agencije postale pristupačne za širok sloj ljudi raznih profila, pa je Agencija ostala u sferi neprofitabilnih organizacija.

DRUGE DILEME I NEJASNOĆE Ako se tokom daljeg rada Agencije pojave pitanja koja često postavljaju članovi, ili greške koje treba otkloniti, ovaj tekst o procedurama i postupku će biti dopunjen novim objašnjenjem.

DOBRO DOŠLI U VAŠU AGENCIJU

TIM YU MIDI AGENCIJE